Consiliul facultății

Prof. dr. ing. Gheorghe OANCEA - Decan
gh.oancea@unibv.ro

Prof. dr. ing. Ramona CLINCIU - Prodecan
rclinciu@unibv.ro

Conf. dr. ing. Cristin Olimpiu MORARIU - Prodecan
c.morariu@unitbv.ro

Conf. dr. ing. Cristian PISARCIUC - Prodecan 
pisarciuc.c@unitbv.ro

Prof. dr. ing. Mircea Viorel DRĂGOI - Director departament
dragoi.m@unitbv.ro

Conf.dr.ing. Flavius Aurelian SÂRBU - Director departament
sflavius@unitbv.ro

Prof.dr.ing. Gavrilă CALEFARIU - Membru
gcalefariu@unitbv.ro

Conf.dr.ing. Adela Eliza DUMITRAȘCU - Membru
dumitrascu_a@unitbv.ro

Şef lucrări dr.ing. Alexandru Cătălin FILIP - Membru
filipal@unitbv.ro

Student Melania LEPĂDATU - Membru
melania.lepadatu@yahoo.com

Student Ovidiu Traian BARBONI - Membru
barboniovidiu@yahoo.com

Student Robert CERNEA - Membru
robertcernea28@gmail.com