Licență

 

Programe de studii

Programul de studii „Tehnologia construcțiilor de mașini” (TCM) este recunoscut la nivel european, având certificare EUR-ACE. (Detalii la https://eurace.enaee.eu/node/22720). Acest program de studii cu durata de patru ani (240 de credite ECTS) se încadrează în domeniul Inginerie industrială. Obiectivul programului de studiu este formarea inginerilor cu competențe specifice pentru proiectarea, implementarea, urmărirea, controlul și îmbunătățirea continuă a proceselor de fabricație industriale utilizând cele mai noi instrumente digitale din domeniu. Programul de studii „Tehnologia construcțiilor de mașini” este centrat pe nevoile de dezvoltare profesională ale studenților, fiind orientat spre rezultatele învățării, în conformitate cu tendințele actuale ale învățământului universitar. Prin utilizarea pe scară largă a instrumentelor specifice industriei 4.0 de proiectare constructivă și tehnologică a produselor, a sistemelor software CAD/CAE/CAM și a tehnologiilor avansate de fabricație comandate numeric precum imprimarea 3D, așchierea, tăierea cu jet de apă și injectarea materialelor plastice, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale, absolvenții programului de studii „Tehnologia construcțiilor de mașini” sunt capabili să activeze într-o paletă foarte variată de domenii care acoperă, practic, întreaga gamă a producției industriale, inclusiv domeniile ce presupun fabricarea autovehiculelor și a aeronavelor. 

 

Discipline studiate: Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare, Metoda elementelor finite, Proiectarea parametrizată asistată de calculator, Dezvoltarea computerizată a aplicațiilor în inginerie, Tehnologia construcțiilor de mașini, Tehnologia presării la rece, Conducere numerică, Proiectarea dispozitivelor, Sisteme CAD/CAM/CAPP, Fabricarea pieselor din mase plastice și compozite, Robotizarea proceselor tehnologice, Automatizarea proceselor tehnologice,  Inginerie simultană etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: absolvenții programului de studii „Tehnologia construcțiilor de mașini” pot opta pentru o carieră profesională în producție, în departamentele de cercetare-dezvoltare-inovare, mentenanță, sau își pot continua pregătirea în ciclurile de studii universitare de masterat și doctorat.

 

 Plan de învățământ

Programul de studii este certificat EUR-ACE. (Detalii la https://eurace.enaee.eu/node/22718)
Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS).Programul de studii Sisteme de Producție Digitale are ca misiune formarea și integrarea viitorilor absolvenți, specialiști în inginerie, în noua strategie de digitalizare a producției, compania industrială a viitorului fiind una digitală. Odată cu dezvoltarea și implementarea Industriei 4.0 în cadrul unor companii din țările europene, programul de studii SPD oferă absolvenților posibilitatea uriașă de a regândi modul în care se va realiza producția de înaltă calificare, prin pregătirea și dobândirea unor competențe profesionale din domeniul de vârf actual, aplicabile pe piața muncii la nivel național și internațional.
Programul de studii pregăteşte specialişti în domeniul ingineriei, pentru desfășurarea activităților din sfera digitalizării producției: proiectarea sistemelor de producție digitale; proiectarea asistată de calculator a echipamentelor, maşinilor şi a sistemelor inteligente de fabricație, comanda și mentenanța acestora; interconectarea instalațiilor și sistemelor IT prin Internet of Things (IoT); modelarea digitală a unei fabrici în format 3D prin utilizarea unor software-uri de ultimă generație; dezvoltarea echipamentelor industriale inteligente și a sistemelor logistice industriale; proiectarea echipamentelor și tehnologiilor neconvenționale de fabricație.


Discipline studiate: producția digitală, echipamente pentru imprimarea 3D, proiectare asistată de calculator, design, modelarea și simularea sistemelor de producție, sisteme flexibile de fabricație, logistica sistemelor industriale, senzori și achiziție de date, controlul axelor cinematice inteligente, proiectarea mașinilor-unelte automate și cu comandă numerică și a sistemelor de producție digitale.


Perspective după finalizarea studiilor: inginer mecanic, inginer specialist digitalizarea producției și a sistemelor de producție, inginer proiectant mașini-unelte, inginer de exploatare și mentenanță mașini și sisteme de producție, inginer programator mașini-unelte automate și cu comandă numerică (MUCN).

 

 Plan de învățământ

Programul de studii este certificat EUR-ACE. (Detalii la https://eurace.enaee.eu/node/20301). Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în proiectarea, elaborarea documentelor necesare și implementarea sistemului de management al calității; configurarea, realizarea, programarea, și exploatarea asistată a sistemelor de fabricație, proiectarea sistemului de management integrat, utilizarea standardelor din domeniul calitate – securitate – mediu, precum și stabilirea metodelor de evaluare, analiză și îmbunătățire a calității produselor, proceselor și sistemelor de management, precum și analiza fiabilității produselor și a capabilității proceselor în condițiile unei dezvoltări durabile. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei industriale.

 

Discipline studiate: Toleranțe și control dimensional, Calitatea proceselor tehnologice de fabricație, Dispozitive flexibile de prindere și asamblare, Managementul calității, Control statistic, Analiza fiabilității sistemelor industriale, Managementul producției și al operațiunilor, Audit, Ecologie și protecția mediului, Managementul proiectelor, Managementul și ingineria mentenanței și Managementul securității și sănătății ocupaționale. etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: analist calitate, specialist documentatie studii, consultant sistem de calitate; absolventul, acestor studii de licență, poate opta, după finalizarea programului de studii, pentru o carieră profesională, în conformitate cu competențele dobândite, în orice companie cu profil industrial, fie își poate continua studiile pe linia de educație și instruire: Masterat – Doctorat.

 

 Plan de învățământ

Programul de studii este certificat EUR-ACE. (Detalii la https://eurace.enaee.eu/node/75656). Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie şi management. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Absolvenții programului de studii sunt capabili să deruleze activități în toate categoriile de organizații economice din domeniul productiv, comercial sau cel al prestărilor de servicii dar și al organizațiilor care dezvoltă proiecte de afaceri, acumulând cunoștințe teoretice, experiență practică și atitudine etică adecvată. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei și managementului.

 

Discipline studiate: contabilitate, analiza economică, proiectare asistată, design industrial, modelare și simulare, marketing, drept etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer economist, manager sau manager proiect; funcții de management ale unor societăți economice care activează în domeniul industrial sau non-industrial.

 

    Plan de învățământ

 

Acest program de studii se încadrează în domeniul de licență Inginerie și management . Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Absolvenții programului de studii, care combină armonios partea teoretică cu cea practică, sunt îngineri specialişti în înființarea, dezvoltarea, menținerea, redresarea, cesionarea, lichidarea sau finanțarea unei afaceri industriale, ca factor esențial de creştere a valorii, prin cunoaşterea şi utilizarea legilor ingineriei, economiei și societății. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul ingineriei și managementului.

 

Discipline studiate:contabilitate, proiectare informatizată, management, ingineria calității, marketing etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: responsabil afacere/ antreprenor, manager de inovare, specialist strategie industrială; funcții de management în diversele societăți economice; coordonator departament analiză economico-financiară, dezvoltare etc.

 

  Plan de învățământ 

 

Programul de studii este certificat EUR-ACE. (Detalii la https://eurace.enaee.eu/node/76178).Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Inginerie aerospațială. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în utilizarea aplicațiilor software pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei aerospațiale, proiectarea formei si evaluarea performanțelor, stabilității si manevrabilității aparatelor de zbor, proiectarea şi testarea elementelor structurii primare metalice şi compozite, proiectarea tehnologică, fabricația, planificarea și exploatarea sistemelor de fabricare, asigurarea exploatării aeroportuare în conformitate cu reglementările aeronautice internaționale și cu manualele de calitate. Obiectivul general al programului de studii: formarea specialistului de tip inginer, cu studii de licență în domeniul ingineriei aerospațiale, capabil să se integreze rapid în domeniul economic din țara noastră sau din străinătate. Misiunea acestui program este pregătirea multilaterală a studenților în domeniul proiectării, fabricației, mentenanței aeronavelor, managementului proceselor de fabricație și al calității, precum și activități practice de zbor, cu posibilitatea obținerii brevetului de pilot pentru planorism. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea profesiei de inginer de aviație în companii din tara si UE, precum și pe aeroporturi. Se poate opta pentru continuarea pregătirii profesionale prin studii de masterat, doctorat si postdoctorat.

 

Discipline studiate: Aerodinamica aeronavelor și rachetelor, Construcția și proiectarea structurilor aerospațiale, Mecanica aeronavelor, Elicoptere și sistemele elicopterelor, Materiale compozite – tehnologii și aplicații, Sisteme CAD/CAM, Tehnologia structurii aeronavelor, Tehnici de reparație a elicopterelor, Tehnologia asamblării si montajului aeronavelor, Exploatarea și întreținerea elicopterelor și avioanelor, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: : inginer aviație, proiectant inginer aeronave și inginer mecanic etc. 

 

 Plan de învățământ