Masterat

 

Programe de studii

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de utilizare a strategiilor şi tehnicilor actuale în ingineria fabricației, pentru implementarea conceptelor CAD/CAPP/CAM, inginerie simultană, industria 4.0, precum și competențe de cercetare știintifică.

 

Discipline studiate:Conducere numerică asistată de calculator, Tehnologii performante de fabricație, Sisteme avansate de fabricație, Pachete software pentru modelare inovativă a produselor, Tehnologii computerizate de măsurare 3D, Sisteme de producție reconfigurabile, Managementul și resursele proiectelor de cercetare, Inovare și inventică, Proiectarea experimentelor, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: inginer cercetare în tehnologia construcțiilor de maşini, șef linie fabricatie, inginer de cercetare în mașini și instalatii mecanice, șef secție cercetare-proiectare, șef birou tehnic, instructor sistem de producție, inginer de cercetare în creația tehnica în construcția de mașini; inginer CAPP/CAM, inginer programator CNC, inginer CAD, inginer îmbunătățire procese, inginer planificare/conducere producție, inginer mentenanță sisteme de producție, cercetător științific în inginerie industrială, etc.

 

 Plan de învățământ

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în dezvoltarea de produse şi tehnologii noi, proiectarea proceselor tehnologice de fabricație a produselor din materiale metalice şi plastice, utilizarea tehnicilor de proiectare şi implementare a managementului întreprinderii, managementului calității şi a managementului proiectelor industriale. Programul de masterat este unul de tip profesional și este susținut de 11 companii industriale de top, din zona Brașovului. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea profesiei de inginer procese de fabricație, dar și a altor profesii din domeniul Ingineriei industriale, în companiile care susțin programul de masterat sau în alte companii din țară sau străinătate.

 

Discipline studiate: Proiectare pentru fabricație, Tehnologii utilizate în procesele de fabricație, Managementul calității, Managementul proiectelor, Injectarea materialelor plastice etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor:expert inginer mecanic, șef procese de fabricație, inginer procese de fabricație, manager îmbunătățire procese, etc.

 

 Plan de învățământ

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Inginerie industrială. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în implementarea şi auditul sistemului de management al calității din ingineria industrială, în elaborarea şi implementarea sistemului integrat calitate-mediu / calitate-mediu- sănătate şi securitate ocupațională, în analiza aprofundată a fiabilității şi securității sistemelor utilizate în ingineria industrială, elaborarea metodelor, procedeelor şi sistemelor adecvate de mentenanță, în utilizarea metodelor, procedeelor, mijloacelor, algoritmilor, softurilor etc. destinate proiectării şi cercetării științifice în ingineria industrială.

 

Discipline studiate: Sistemul de management al calității, Managementul calității mediului, Managementul sănătății și securității ocupaționale, Managementul riscurilor, Tehnologii și echipamente moderne de control, Controlul statistic al calității, Analiza fiabilității și securității sistemelor, Procedee, metode și sisteme de mentenanță etc.


Perspective după finalizarea studiilor: specialist în domeniul calității, auditor în domeniul calității, șef proiect/program; absolvenții programului de masterat au multiple posibilități de angajare deoarece pot profesa atât în domeniul ingineriei industriale, cât și în domenii compatibile precum inginerie mecanică, inginerie aerospațială, știința și ingineria materialelor, inginerie și management, ca specialist în domeniul calității, auditor în domeniul calității, șef proiect/program în inginerie industrială, inginer de mentenanță etc.

 

 Plan de învățământ

Master Managementul Afacerilor în Industrie (master de cercetare)

 

Prezentare generală

Programul de studiu de masterat Managementul afacerilor în industrie, dimensionat pe exigențe europene, își propune să asigure aprofundarea cunoștințelor și o pregătire de nivel înalt absolvenților de studii universitare de licență, interesați de concepte, practici și soluții de actualitate în acest domeniu, precum și dezvoltarea capacităților de cercetare științifică ale acestora. Astfel, absolvenții programului de studiu de masterat se pot consacra științific prin formarea doctorală în cadrul domeniului.

Domeniul de masterat în care se încadrează programul de studii este Inginerie și management iar durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Programul este coordonat de centrul de cercetare științifică C05b - Inginerie Economică și Sisteme de Producție.

 

Programul de studii este structurat pe două filiere care au un set de cursuri comune in anul I, sem I (Management financiar și analiza activității economice, Strategii în managementul investițional, Strategii și politici de dezvoltare durabilă în industrie, Proprietate intelectuală în afaceri industriale, etc). Începând cu semestrul II, cele două filiere au cursuri specifice:

 

Managementul Afacerilor Industriale

Proprietate intelectuală în afaceri industriale, Managementul mentenanței, Managementul proiectării robuste, Managementul afacerilor industriale, Contabilitate managerială, Comunicare și negociere în afaceri, Relații economice internaționale

 

Antreprenoriat

Bazele Antreprenoriatului, Managementul vânzărilor, Comunicare organizațională, Redresarea unei firme, Dezvoltarea afacerilor industriale, Evaluare patrimonială pentru vânzare și cesionare, Managementul riscului în afaceri industriale, Legislație în domeniul afacerilor industriale

 

Misiunea programului de studii

Misiunea programului de masterat este aceea de a conferi masteranzilor competențele cognitive și comportamentale necesare pentru a deveni specialiști în rezolvarea situațiilor manageriale specifice unui mediu de afaceri tot mai complex și mai dinamic. Prin capacitatea superioară de analiză și sinteză a proceselor și fenomenelor specifice afacerilor industriale, prin capacitate de asumare a responsabilităților de înalt nivel și a riscurilor în luarea deciziilor în condiții de maximă solicitare, prin formarea unui sistem de gândire critic si realist, dar mai ales prin dobândirea abilităților de a concepe și implementa strategii de succes în afaceri, programul își propune să formeze oameni de afaceri și lideri conștienți de responsabilitatea managerială a companiilor în care vor lucra și de importanța cercetării ca premisă a obținerii avantajului competitiv. Nu în ultimul rând, studiile universitare de masterat asigură asigura formarea competențelor de pentru o carieră de cercetare în domeniul Inginerie și management, fiind o bază pentru studiile doctorale.

Specialiștii formați prin acest program de studii vor avea cunoștințe aprofundate cu implicații practice în managementul organizațiilor industriale care stau la baza mecanismelor ce imprimă dinamism și inovație in mediul de afaceri, vor putea elabora strategii în managementul investițional, utilizarea adecvată a software-ului specific activității de cercetare. Totodată vor utiliza cunoștințelor avansate și a deprinderile practice în analiza, formularea și adoptarea unor deciziilor, în dezvoltarea de strategii specifice pieței având o gândire antreprenorială.

 

Competentele dobândite de absolvenții programelor de studii

 • Competențe referitoare la analiza și sinteza proceselor și fenomenelor specifice afacerilor industriale.
 • Competențe ce vizează asumarea responsabilităților de înalt nivel și a riscurilor în luarea deciziilor în condiții de maximă solicitare.
 • Competențe ridicate în conceperea și conducerea proceselor specifice domeniului ingineriei industriale.
 • Competențe ce vizează inițierea, dezvoltarea și redresarea afacerilor industriale.
 • Competențe de rezolvare a conflictelor de muncă și de menținere a unei stări normale, creatoare în organizație.
 • Competențe ce vizează ce vizează implicațiile practice în managementul organizațiilor industriale.
 • Competențe în utilizarea cunoștințelor avansate și a deprinderilor practice în analiza, formularea și adoptarea unor decizii.
 • Competențe privind capacitate de a inova și de a gestiona inovația.
 • Competențe antreprenoriale și dezvoltarea capacitații de a aplica strategii specifice pieței.
 • Competențe referitoare la proiectarea și elaborarea de instrumente specifice și de implementare strategiilor de succes în afaceri.
 • Competențe ridicate în conceperea și conducerea proceselor specifice domeniului ingineriei industriale.
 • Competențe ridicate în elaborarea unui plan strategic al afacerii sau de cercetare științifică.
 • Competențe ce vizează aplicarea teoriilor recente și a instrumentelor de evaluarea a mediului decizional și minimizare a riscului în condiții puternic concurențiale.
 • Competențe antreprenoriale și dezvoltarea capacitații de a aplica strategii specifice pieței.

 

Perspective după finalizarea studiilor

Absolvenții pot, în egală măsură, să-și dezvolte aptitudinile dobândite printr-un program doctoral, să fie angajați activi și responsabili în cadrul companiilor cu profil industrial cât și să-și deschidă sau dezvolte propriile afaceri.

 

Plan de învățământ 

Programul de studii de masterat Managementul afacerilor industriale și antreprenoriat (cu limba de predare engleză) este dezvoltat în conformitate cu tendințele actuale pe plan european în educația academică și în cercetare.

Misiune: aprofundarea cunoștințelor și pregătirea de nivel înalt a absolvenților de studii universitare de licență interesați de concepte, practici și soluții de actualitate în acest domeniu, precum și dezvoltarea capacităților de cercetare științifică ale acestora. 

Competențe dobândite de absolvenți:
- cunoștințe aprofundate cu aplicabilitate practică în managementul organizațiilor industriale
- capacitatea de a conduce activități inginerești, de management și antreprenoriale aferente proceselor industriale, în condiții de eficiență tehnică și economică
- capacitatea de a imprima dinamism și inovație în mediul de afaceri
- capacitatea de a elabora strategii în managementul investițional prin utilizarea adecvată de software dedicat activității de cercetare.
- competențe avansate și deprinderi practice de analiză, formulare și adoptare a unor decizii, de dezvoltare de strategii specifice pieței, bazate pe o gândire antreprenorială
- spirit antreprenorial: masterandul va trebui să descopere, să  inventeze, să identifice oportunități de afaceri în domeniul industrial pe care apoi să le valorifice
- capacitatea de a-și construi nișa în care să performeze, să se angajeze pe sine și să angajeze pe alții, pentru a valorifica oportunitățile descoperite
- autonomie (capacitate de reflecție independentă): formarea unei gândiri critice, capabilă să ajute antreprenorul să supraviețuiască, cu resurse puține, în situații dificile

Companiile
Companiile au oportunitatea de a angaja sau școlariza în limba engleză, la un înalt nivel, angajații proprii – cetățeni străini și români,  în scopul atingerii și menținerii avantajului competitiv pe diversele piețe concurențiale.
Companii partenere consultate pentru identificarea competențelor specifice aferente programului de studii: Schaeffler România SRL,  Stabilus România SRL, JoysonQuin Automotive Systems Romania S.R.L., Metrom Trading S.A. Brașov – (parte a grupului de societăți Metrom Trading S.A., Rompact MC S.R.L., S.C. Rompact Electro S.R.L., AB Construct S.R.L. și Noetic S.R.L.), ELMAS S.R.L. Brașov 

Derularea activităților didactice și de cercetare: în spațiile Departamentului de Inginerie și management industrial și în cadrul Centrului de cercetare științifică care coordonează programul: C05b - Inginerie economică și sisteme de producție, parte a Institutului de Cercetare-Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov.

 Perspective după finalizarea studiilor
- continuarea activității de cercetare științifică prin studii doctorale în domeniul fundamental Științe inginerești, domeniul Inginerie și management
- activitate profesională de înaltă ținută în cadrul companiilor cu profil industrial
- dezvoltarea unei afaceri proprii

 Plan de învățământ Master IBME Ro Syllabus Master IBME En